საავტორო უფლება

ინფორმაცია,  ტექსტები, ფოტო სურათები და სხვა არსებული მასალები დაცულია საავტორო უფლებებით, რომლის დაუკითხავად გამოყენების შემთხვევაში პასუხს აგებთ კანონმდებლობის წინაშე საავტორო და მომიჯნავე უფლებების შესახებ საქართველოს კანონის 59-ე მუხლით. ინფორმაცია რეგულარულად კონტროლდება, მაგრამ ჩვენ არ ვიძლევით იმის პირობას, რომ ეს ინფორმაცია არის უხარვეზო და არ შეიცავს რაიემე სახის უზუსტობას.